نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر کاهشی به زیر ۱۸ کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر نزولی خود در ماه های اخیر، در ابتدای نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۷.۹۵ درصد کاهش یافت.

نرخ سود بین بانکی در سومین تغییر خود در تیرماه وارد کانال جدید شد. ادامه مسیر کاهشی این نرخ، خبر مهمی برای بازار سرمایه خواهد بود.

منبع: بیدار بورس