طی حکمی از سوی معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

سرپرست «مدیریت نظارت بر بازار اولیه» منصوب شد

 

معاون اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طی حکمی سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه را منصوب کرد.

مصطفی بهشتی سرشت، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی حکمی، وحید روشن قلب را به سمت سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه منصوب کرد.
پیش از این، روشن قلب رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس بود.

منبع: سنا