جلسه مجلس با بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و محوریت تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی آغازشد.

جلسه علنی مجلس صبح امروز با حضور ۲۰۶ نفر از نمایندگان و به ریاست محمد باقر قالیباف با محوریت بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نجومی آغاز شد.

بر اساس این گزارش، همچنین بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تحقیق و تفحص از عملکـرد شرکت هـای آب و فاضـلاب اسـتان خوزسـتان از سـال ۹۴ تـا پایـان شهریور ۹۹ و… در دستور کار این جلسه قرار دارد.