توسط جهانگیری:

مصوبه واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام به تامین اجتماعی ابلاغ شد

 

مصوبه واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت ها به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون به ارزش تقریبی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ تیر به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها به این سازمان به ارزش تقریبی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این مصوبه طبق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب شورای عالی سیاست­ های کلی اصل ۴۴ با تصویب هیات واگذاری تعیین می شود و سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه قیمت سهام شرکت های مذکور را طبق آیین نامه جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه کند.

همچنین قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام در شرکت های موضوع این مصوبه را به صورت مرحله­ ای و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت کند.

منبع: بورس پرس