بانک مرکزی با درخواست تعدیل زمان بندی ثبت ذخایر اختصاصی ۳.۵ هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان تا پایان سال ۱۴۰۲ با ارسال مدارک و مستندات مربوط، موافقت کرد.

بانک مرکزی بازگشت به نامه اول شهریور بانک پارسیان مبنی بر درخواست مساعدت و تعدیل زمان بندی ثبت ذخایر اختصاصی اعلامی تا پایان سال ۱۴۰۲ با درخواست فوق به شرح مفاد مندرج در نامه موافقت کرد.

بر این اساس، مدارک و مستندات مربوط اعم از اسناد حسابداری صادره، خلاصه حساب های دفتر کل و صورت های مالی میاندوره ای بانک پارسیان در مقاطع ذکر شده حاوی اعمال موارد فوق باید به این بانک ارسال شود.

بنابراین گزارش، کوروش پرویزیان مدیرعامل وپارس در راستای صیانت از حقوق سهامداران جزء از بانک مرکزی درخواست کرده بود نسبت به اصلاح زمان ثبت ذخایر ( ۱.۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری، ۱.۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ و ۷۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۲ دستور مساعدت صادر شود.