محمدرضا پورابراهیمی از موافقت اولیه رییس جمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه جهت اختصاص سهام عدالت برای جاماندگان تا پایان سال خبر داد.

بنابراین گزارش، ابراهیم رئیسی چندی پیش گفته بود پیگیری امور مربوط به بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد به ویژه جاماندگان سهام عدالت که به کمک مجلس دنبال خواهد شد. کمی هم باید حوصله داشت تا وزرا با رای اعتماد مجلس مشغول و مسلط به کار شوند.