اطلاعات نحوه ورود به کلاس برای شما بعد از ثبت نام از طریق پیامک ارسال می شود. لطفا در واردکردن شماره دقت کنید.