از ابتدا ی هفته جدید بازار با شکل جدیدی کار خود را آغازمی کند جریان سیاسی انتخابات یکی از وزنه هایی بود که به پای بازار بسته شده بود و حالا میتواند با باز شدن
این وزنه ها فضا شفاف تر و روشن تر شود در حوزه سیاسی انتقال قدرت با موضوع مذاکرات هسته ای و برجام وهمچنین گزارش های ماهانه خرداد و بعد هم انتشار
گزارشهای سه ماهه مهمترین اتفاقاتی هستند که تیرماه بازار با آن درگیر است. اتفاق خوبی که این روزها در بازار بورس بوجود آمده از رنج های منفی خبری نیست و
تقاضا کم کم در حال افزایش است.شاید بتوان گفت الان دیگر وقت فروش نیست و برای ریسک پذیرها خرید در منفی ها و برای ریسک گری ها، خرید بعد از شکست
محدوده ی 1170 الی 1180 در شاخص کل استراتژی مطلوبی باشد. اما انتظار صعود خیلی خوب در بورس هم نداریم زیرا حمایت های مهمی را درچند ماه گذشته از
دست داده و در حال حاضر تبدیل به مقاومت شده اند.حال با تشکیل هرریز موج صعودی ورسیدن به مقاومت های متعدد سرِراه شاخص کل، عرضه ها شدت میگیرند.

دیدگاه تکنیکال:
شاخص کل از نظر نمودار ی میتواند خط روند نزولی خود را بشکند که با مشخص شدن نتایج اعالمی انتخابات و افزایش حجم چراغ های سبز برای رشد کوتاه مدتی بازار میتواند
روشن شود شاخص می تواند در قالب x موج و یا مثلث یک روند صعودی هر چند کوتاه را آغاز کند خبر ی در بازار دست به دست میشود که ظاهرا صندوق توسعه ی بازار
چندهزار میلیارد تومان منابع برای هفته ی بعد تجهیز کرده است که درصورت وقوع تاثیر گذار خواهد بود.
در حال حاضر مهمترین حمایت پیش رو ی شاخص کل محدوده 1140هزار واحد هست. درصورت شکست خط روند نزولی و پولبک،اولین هدف را 1315 هزار واحد در نظر داریم.

اخبار کدال: