هفته ای که پشت سر گذاشتیم دو روز اول هفته بازار سهام مثبت دو روز بعدی منفی و در نهایت روز چهارشنبه را خوب به پایان رساند بطوریکه تعداد سهام در صف
فروش کاهش پیدا کرده بود و علی رغم تعطی الت پیش رو شاهد 110 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت بودیم با در نظر گرفتن تمام
شرایط انتظار این را داریم که بازارسرمایه کم کم به تعادل برسد.
از طرفی در دو هفته اخیر انتظار بازارها از زمان توافق به سمت زمانی طوالنی تر تعدیل شده و موجب افزایش نرخ ارز شده است. اظهارات دیپلمات های کشورهای اروپا یی
و امریکایی و همچنین عدم انتشار هیچ گونه بیانیه ای در مورد نزدیک بودن توافق انتظارات را تعدیل کرده است. نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری کشور و همچنین
تغییر رئیس بانک مرکزی همزمان با ایجاد ابهام در آینده سیاست گذاری این نهاد پولی به رشد نرخ ارز کمک کرده است.
در هر صورت گذر زمان و برطرف شدن ریسک ها و روشن شدن ابعاد شرایط اقتصادی و سیاسی مخصوصا برنامه کاندیدای انتخابات در مورد بورس طی روزهای آینده ،
ابهامات بازار را کمترخواهد کرد.

دیدگاه تکنیکال:
در خصوص شاخص کل اگر طی دو الی سه روز آ ینده کاری شاهد بازار متعادلی باشیم و همانطور که هفته قبل گفتیم محدوده 1170 واحد شاخص شکسته بشود میتوان گفت
فشار فروش بازار رفته رفته کاهش می یابد و رفتارهای هیجانی در نمادهای بزرگ بازار را کمتر ببینیم.

با در نظر گرفتن شرا یطی که برای شاخص کل خدمتتان عرض کردیم میتوان سهم های مستعد رشد را به دید خرید نوسانی در نظر گرفت. گزارش چند تا از این
سهام جهت قرار گرفتن در واچ لیست در ادامه ارائه شده است توصیه میشود این سهام توسط خود دانشپذیران قبل از خرید، مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.

شپنا: با کندلی پرقدرت در روزهای قبل شکست خط مقاومتی انجام شده، در صورت پس گرفتن کف قبلی در محدوده 1150تومان با هدف محدوده 1450 برای خرید میتوان
آنرا در نظر گرفت.

فملی: هم میتواند ترند نزولی خود را شکست دهد هدف اول این سهم را محدوده 1380 تومان و د ر صورت تثبیت میتوان هدف دوم را محدوده 1600تومان در نظر گرفت
حد ضرر آنرا محدوده 1000 تومان در نظر بگیر یم.

فخوز: بخاطر وضعیت بنیادی مناسب خصوصا در گزارش ماهانه اخیر در این سهم در صورت شکست همین محدوده برای خر ید باهدف اول 1680 تومان میتوان در نظر گرفت.

حکشتی: با رسیدن به به محدوده حمایتی کانال فیبو و کف کنج نزولی می توان این سهم را زیر نظر داشت اما تا زمانیکه بالای خط مقاومتی تثبیت نشود فعال مناسب خرید
نمیباشد.

گزارش بخش اشتغال امریکا از مهمترین داده های اقتصادی ایالت متحده بود که این هفته منتشر شد پیش بینی شده بود این ماه 645هزار شغل جدید در بخش غیر
کشاورزی ایجاد شود همچنین انتظار برای انتشار از جمله PMI نوسان شاخص دالر در حوالی سطح مهم 90 را در چند روز گذشته ایجاد کرد.