ستارگان 1400

استاد دکتر شهاب موسوی

ارزشیابی استاد دکتر شهاب موسوی

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد مهندس سهیل کلاهچی فر

ارزشیابی استاد سهیل کلاهچی فر

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد مهندس علی عباباف

ارزشیابی استاد مهندس علی عباباف

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد کیارش فاضل

ارزشیابی استاد کیارش فاضل

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استادمهندس امیرحسین بنی صدر

ارزشیابی استاد مهندس امیرحسین بنی صدر

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد مالک خجسته نژاد

ارزشیابی استاد مالک خجسته نژاد

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد محمد بنیادی

ارزشیابی استاد محمد بنیادی

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد مهندس شبنم ذهنی

ارزشیابی استاد مهندس شبنم ذهنی

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد حمیدرضا اکبری

ارزشیابی استاد حمیدرضا اکبری

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد علی محمودیان

ارزشیابی استاد علی محمودیان

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*

استاد قاسم کریمی

ارزشیابی استاد قاسم کریمی

Hidden
Hidden
Hidden
تسلط استاد در موضوع ارائه شده *
توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*
داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*
شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*
نحوه مدیریت و توانایی اداره کلاس*