شما ابتدا باید به حساب کاربری خود ورود کنید و سپس در ارزیابی اساتید شرکت نمایید

ارزیابی استاد دکتر شهاب موسوی

تسلط استاد در موضوع ارائه شده *

 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی

توانایی تفهیم و انتقال مطالب اساسی*

 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی

داشتن طرح موضوع و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب*

 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی

شرکت دادن دانشپذیران در مباحث*

 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی